Charyzmat odnowionego Karmelu

Początki Zakonu Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny zwią- zane są z dwiema wybitnymi postaciami chrześcijańskiego odrodze- nia w Europie, świętą Teresą od Jezusa (1515–1582) i świętym Janem od Krzyża (1542–1591). Inicjatorką była święta Teresa od Jezusa. Jako członkini Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel o średnio- wiecznej maryjnej i pustelniczej tradycji rozpoczęła radykalne życie poświęcone umacnianiu więzi z Bogiem i z ludźmi. Jej decyzja o odno- wie karmelitańskiej kultury życia oraz budowa pozytywnego wizerun- ku Kościoła, który przeżywał trudny okres słabości i krytyki, spotkały się z pozytywną reakcją. Do swojego dzieła zaangażowała również członków męskiej gałęzi, wśród których jednym z pierwszych entu- zjastów był święty Jan od Krzyża, mistyk i doktor Kościoła. Dzieło od- nowy miało tak szeroką skalę i tak gruntownie przemodelowało styl życia braci i sióstr, że trzeba nazwać tę inicjatywę fundacją nowego zakonu. Na znak nowego i gorliwego stylu życia bracia i siostry zostali nazwani w konwencji epoki bosymi.

Średniowieczna tradycja, do której odwoływali się karmelitań- scy refundatorzy, relacjonuje historię grupy mnichów zgromadzo- nych w skalnej ławrze u podnóża góry Karmel. To biblijne pasmo związane jest z prorokiem Eliaszem, obrońcą prawdziwego obrazu Boga. Wspólnotę w wiekach średnich zasilili liczebnie uczestnicy krucjat, którzy porzucali oręż i poświęcali życie słowu Bożemu, dniem i nocą rozważając je w swoich skalnych celach, jak zachęcała do tego reguła. W samym centrum wspólnoty stała kapliczka Matki Bożej, od której zakon wziął swoją nazwę. Nieudane próby odzyskania Je- rozolimy i napór Saracenów na palestyńskie terytoria chrześcijańskie spowodowały, że ocaleni bracia wycofali się do Europy, gdzie w trud- nych warunkach społecznych i ekonomicznych musieli zmienić styl ży- cia i dostosować się do sposobu funkcjonowania innych zakonów. Jak przekazuje tradycja, z pomocą przyszła sama Matka Boża, która obja- wiła się Szymonowi Stockowi. W nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku przy- pomniała mu o swojej opiece, której znakiem od tego momentu stał się kawałek stroju zakonnego nakładany na ramiona, używany jako codzienny fartuch, chroniący tunikę przed brudem i uszkodzeniami – szkaplerz.

Hiszpańscy refundatorzy Karmelu Bosego uczą, że karmelita bosy to mężczyzna, który wierzy w Boga i wierzy Bogu. Codziennie uczy się rezygnować z drobnostek, które komplikują więź z Bogiem. Nazywa swoje czyny po imieniu, nie okłamuje siebie i innych. W czasie modlitwy zbiera owoce całego dnia małych zwycięstw na polu poko- ry, wyrzeczenia i miłości bliźniego. Przez dwie godziny dziennie bar- dziej kocha, niż rozważa, bardziej wierzy, niż docieka, bardziej ufa, niż rozpamiętuje. Takiego czasu przyjaźni, nazywanego modlitwą we- wnętrzną, uczą go przez wieki karmelitańscy mistrzowie: święta Tere- sa od Jezusa i święty Jan od Krzyża.

Karmelita bosy żyje we wspólnocie, chociaż niełatwo zaakcep- tować przybranych braci. Najbliżsi są najbardziej wymagającą szkołą miłości. Bracia wspólnie pracują, wspólnie się modlą i odpoczywa- ją. Każdy ma własną celę, jakby kawałek ziemi na wygnaniu – kilka metrów sześciennych samotności i ciszy, aby słuchać Ojca, który mówi w ukryciu.

Karmelita bosy przez całe życie jest uczniem, który zadaje Bogu wiele pytań. Kiedy usłyszy odpowiedź, dzieli się nią z innymi podczas rekolekcji, w konfesjonale, w najbardziej prozaicznych momentach dnia. Czasami Bóg posyła go z odrobiną światła, które rozjaśnia wewnętrzne ciemności ludzi smutnych, zagubionych, obezwładnionych przez grzech i błędy. Na wezwanie Kościoła wyrusza w drogę do bliż- szych i dalszych z pomocą w głoszeniu Jezusa.

Wszelkich informacji na ten temat udziela: Karmelitański Ośrodek Powołań Prowincji Krakowskiej
Czerna 79 • 32-065 Krzeszowice
tel. 12 282 00 65
e-mail: powolania@karmel.pl www.karmel.pl/powolania • www.bosi.org.pl www.kdmczerna.pl